Referensränta

Referensränta kallas den ränta som ligger till grund för vissa beräkningar enligt lagtext bland annat dröjsmålsränta.

Referensränta ska återspegla allmänna ränteläget.

Från den första juli 2002 kallas diskonot för referensränta. Den sätts av Riksgäldskontoret som baseras på
Riksbankens reproränta.

Tidigare hade Riksbanken i uppdrag att sätta denna ränta men övertogs av Riksgälden år 2000.

Diskontot användes under många år som referens till lagstiftningen.

Referensräntan återfinns i räntelagen. Räntelagen och referensräntan styr hur hög dröjsmålsränta som en borgenär får ta ut, utan särkskilt avtal. Även ränta på skadestånd regleras i samma lag.

Referens